ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΝΗΣ


῾Υπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος

᾿Ανάγεται στόν 15ο αἰώνα. Πρόκειται γιά τό νότιο παρεκκλήσι τοῦ Καθολικοῦ καί ἐπικοινωνεῖ μαζί του μέ τοξωτά ἀνοίγματα. Εἶναι στενό καί ἐπίμηκες. ῾Η ἀρχιτεκτονική διάρθρωση καί σχέση μᾶς ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα ὅτι τό Καθολικό ἀποτελεῖ προέκταση αὐτοῦ τοῦ παρεκκλησίου.Στό μικρό σκαλιστό τέμπλο, πού χρωματίσθηκε τό 1903, βρίσκονται δύο εἰκόνες, τοῦ 16ου μᾶλλον αἰώνα. Πρόκειται γιά τίς εἰκόνες τῆς ῾Υπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί τῆς Τελικῆς Κρίσης. Πάνω ἀπό αὐτές τίς εἰκόνες ὑπάρχει ξυλόγλυπτη παράσταση, ὅπου ἀποδίδονται οἱ ἀπόστολοι Πέτρος καί Παῦλος νά κρατοῦν τό ἱερό Ποτήριο, μέσα στό ὁποῖο εἰκονίζεται ὁ Χριστός μέ ἀνοιχτές ἀγκάλες νά περιβάλλεται ἀπό ἄμπελο (᾿Ιω. 15, 1-10), τῆς ὁποίας τά κλαδιά καί τά φύλλα ἐπεκτείνονται ἑκατέρωθεν καί φέρουν κρεμάμενες σταφυλές. Στά ἄκρα, κοντά στούς τοίχους, ἀπεικονίζονται ἄγγελοι σαλπίζοντες. Αὐτήν τήν παράσταση θαύμασαν τό 1898, ὅταν ἐπισκέφθηκαν τή Μονή, ὁ Θεόδωρος Δηληγιάννης, πρώην πρωθυπουργός, καί οἱ δύο συνοδοί ἀνιψιοί του, οἱ βουλευτές Ζυγομαλᾶς καί Βιτάλης ᾿Αντώνιος, καθώς καί ὁ Κωνσταντινίδης, πρώην ἔφορος τῆς ᾿Εθνικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τήν ξενάγησή τους ἀπό τούς ἀδελφούς ᾿Ασιμῆ. 

Το τέμπλο τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου 

᾿Ιωάννου Προδρόμου

Πάνω ἀπό τό παρεκκλήσιο τῆς ῾Υπαπαντῆς ὑπάρχει τό παρεκκλήσιο τοῦ Προδρόμου, ἔργο τοῦ ἡγουμένου Νεοφύτου Μπελώνια (1753-1766 & 1769-1780). Πρόκειται γιά καμαροσκεπές μονόκλιτο παρεκκλήσιο, πού βάσει ἐπιγραφῆς στό ὑπέρθυρο οἰκοδομήθηκε τό 1779. Τήν ἴδια χρονολογία φέρει καί ἡ εἰκόνα τοῦ Προδρόμου, ἡ ὁποία πρέπει νά κατασκευάστηκε εἰδικά γιά τό τέμπλο τοῦ παρεκκλησίου. 


Το τέμπλο τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Προδρόμου 

῾Αγίας Τριάδος

Πρόκειται γιά τό βόρειο παρεκκλήσιο τοῦ Καθολικοῦ, στό ἰσόγειο. Κτίσθηκε, βάσει τῶν ἱστορικῶν μαρτυριῶν, μετά τό 1711. ᾿Επικοινωνεῖ ἐσωτερικά μέ τό διακονικό τοῦ Καθολικοῦ, τό σκευοφυλάκιο, καθώς καί μέ τό παρεκκλήσιο τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί ῾Ελένης, πού βρίσκεται ἀπό πάνω, μέσα ἀπό μιά στενή καί ἀπότομη κλίμακα. Εἶναι μικρότερο ἀπό τό νότιο παρεκκλήσιο τῆς ῾Υπαπαντῆς.Στό μικρό εἰκονοστάσι ὑπάρχουν οἱ εἰκόνες:α) Τά ἅγια Πάθη τοῦ Χριστοῦ (92ἷ76 ἑκ.), δεξιά. β) ῾Η Θεοτόκος ὡς Ζωοδόχος Πηγή. Στό ἀνώτερο τμῆμα της σέ νέφη ἀποδίδεται ἡ ῾Αγία Τριάδα. ῾Η εἰκόνα εἶναι ἁγιογραφημένη τό 1723 ἀπό τόν Ζώρζη Καστροφύλακα. 


Το τέμπλο τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Τριάδος 


῾Αγίων Κωνσταντίνου καί ῾Ελένης

Βρίσκεται πάνω ἀπό τό παρεκκλήσιο τῆς ῾Αγίας Τριάδος. Κτίσθηκε, μαζί μέ τό σκευοφυλάκιο, ἐπί ἡγουμενίας Νεοφύτου Μπελώνια (1753-1766 & 1769-1780) μέ εἰσφορές τοῦ ᾿Ιωάννου ᾿Αγά, ὁ ὁποῖος δώρισε γι’ αὐτόν τόν σκοπό 600 γρόσια. 


Το τέμπλο τοῦ παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ῾Αγίων Σπυρίδωνος & Χριστοφόρου Παπουλάκου

Οἰκοδομήθηκε ἐπάνω ἀπό τό βόρειο παρεκκλήσιο τοῦ ὀρόφου, τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί ῾Ελένης, ἦταν ἀφιερωμένο στόν ἅγιο Σπυρίδωνα καί ἔφερε τροῦλο. Κατέρρευσε στό σεισμό τοῦ 1956. Σήμερα ἡ τιμή τοῦ ῾Αγίου Σπυρίδωνος ἀποδίδεται στό κελί τοῦ Παπουλάκου. Στά παρεκκλήσια τοῦ Καθολικοῦ τῆς μονῆς τοῦ προφήτου ᾿Ηλιού ὑπάρχουν διάφορα ἀνάγλυφα λαϊκῆς τέχνης. Οἱ ῞Αγιες Τράπεζες μορφώνονται κυρίως μέ μαρμάρινες πλάκες καί ἐντοπίζονται κάποιες φορές ἀρχαία ὑλικά σέ δεύτερη χρήση, ἐπιχρισμένα μέ ἄφθονο κονίαμα. Οἱ θόλοι διαφέρουν κατά τήν μορφή, τοῦ κυρίως ναοῦ εἶναι ἐλαφρῶς ὀξυκόρυφοι ἐνῶ τῶν παρεκκλησίων ἡμικυκλικοί. 


To Παρεκκλήσιο τῶν῾Αγίων Σπυρίδωνος & Χριστοφόρου Παπουλάκου Ταξιάρχου Γαβριήλ

Κτίστηκε τό 1924, παραπλεύρως τοῦ παλαιότερου κοιμητηρίου τῆς Μονῆς, «τῇ ἐνεργείᾳ καὶ ἐπιστασίᾳ τοῦ ἡγουμένου Θεοφίλου Βενιέρη, ἀπὸ διαφόρων συνδρομητῶν τῆς Νήσου», ὅπως τονίζει τό σχετικό ἔγγραφο τῆς 14ης ᾿Οκτωβρίου 1924. Πρίν τήν οἰκοδόμηση αὐτοῦ τοῦ παρεκκλησίου τό κοιμητήριο βρισκόταν ἔξω, στή νότια πλευρά τοῦ κτηριακοῦ οἰκοδομήματος τῆς Μονῆς. 

Το τέμπλο τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ταξιάρχου Γαβριήλ ῾Αγίου Νεκταρίου

Τό ἔκτισε «ἡ πίστις, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ εὐλάβεια τῶν ἐν τῇ νήσῳ Θήρᾳ καὶ τῇ Ξένῃ εὑρισκομένων Θηραίων πατριωτῶν καὶ μή...», ὅπως ἀναφέρει ὁ πρόλογος τοῦ βιβλίου, πού ἐκδόθηκε γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ ναοῦ («᾿Απολογισμὸς ᾿Ανοικοδομήσεως τοῦ ἐν Θήρᾳ ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίου Νεκταρίου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ», ᾿Αθῆναι 1967). Κτίσθηκε τό 1965 καί βρίσκεται πλησίον τοῦ κοιμητηρίου τῆς Μονῆς. Πρόκειται γιά σταυροειδῆ μέ τροῦλο ναό. 


 
Το παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου 


῾Αγίου Λαζάρου

Πρόκειται γιά τόν νέο κοιμητηριακό ναό τῆς Μονῆς. Τό κοιμητήριο μεταφέρθηκε στή σημερινή του θέση τό 2000, ὅπου οἰκοδομήθηκε καί τό παρεκκλήσιο τοῦ ῾Αγίου Λαζάρου. Πρόκειται γιά μονόχωρο θολωτό ναό. Τά θωράκια εἶναι ἀπό ἀρχαία μάρμαρα. ᾿Εντός τοῦ παρεκκλησίου τοποθετήθηκαν τά ὀστά τῶν πατέρων τῆς Μονῆς. 


Ἐσωτερικό παρεκκλησίου Ἁγίου Λαζάρου. Προσδοκῶ Ἀνάστασιν νεκρῶν...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΙΕΡΑ ΜΑΣ ΜΟΝΗ ΑΠΟ ΨΗΛΑ!

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ